Urbanismo
En xuño de 2005, a web de información urbanística de Galicia entra en servizo para permitir consultar e descargar o planeamento urbanistico dos concellos galegos, as normas subsidiarias provinciais e a lexislación urbanística xeral e sectorial de aplicación en Galicia.
normativa_urbanistica_municipal

PIQUE NA IMAXE PARA ABRIR O ENLACE
  * Dentro da páxina da conselleria deberá seleccionar a provincia de A Coruña e o municipio de Ordes.
DESCARGA DE IMPRESOS

flechapdf Comunicación previa de inicio de obras

flechapdf Comunicación previa de inicio de actividade

flechapdf Comunicación previa de inicio de obras de adaptación de locais para actividades

flechapdf Comunicación previa de cambio de titular

flechapdf Ficha de datos para remitir ao Rexistro Galego de Comercio (para actividades comprendidas nos epígrafes 64,65 e 66 do IAE)

flechapdf Solicitude de licenza de obra incuídas no art. 194.2 e 196.1 da Lei 9/2002

flechapdf Autoliquidación de taxas por concesión de licenzas urbanísticas (SOLO PARA OBRAS SOMETIDAS A LICENZA MUNICIPAL)

 
No existen imágenes.