Normativa Municipal
REGULAMENTOS E ORDENANZAS (ACTUALIZADO)

REGULAMENTOS E ORDENANZAS MUNICIPAIS

(texto consolidado a 2014)

Advertencia legal: A presente publicación do texto consolidado dos regulamentos e ordenanzas reguladoras dos servizos municipais deste Concello vixentes no ano 2014 é a efectos meramente informativos. Os textos dos regulamentos e ordenanzas que teñen validez legal son os publicados no Boletín Oficial da Provincia.

pdf Regulamento de honores e distincións do Concello de Ordes (A CORUÑA)
(BOP nº 180, de data 20 de setembro de 2010)

pdf Ordenanzas reguladoras de determinados ficheiros de datos de carácter persoal
(BOP nº 180, de data 20 de setembro de 2010)
(Derrogación BOP nº 197, de data 16 de outubro de 2012)
(BOP nº 115, de data 19 de xuño de 2012)
(BOP nº 197, de data 16 de outubro de 2012)

pdf Regulamento de organización e funcionamento.
(BOP nº 159, de data 12 de xullo de 2006).
(Modificación, BOP nº 241, de data 18 de outubro de 2008).
(Modificación, BOP nº 227, de data 29 de novembro de 2011).

pdf NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 1996).

 1. pdf0282no001
 2. pdf0282no002
 3. pdf 0282no003
 4. pdf0282no004
 5. pdf 0282no005
 6. pdf0282no006
 7. pdf 0282no007 

(Modificación BOP nº 57, de data 22 de marzo de 2012).

pdf Regulamento de organización e funcionamento da emisora municipal.
(BOP nº 159, de data 12 de xullo de 2006).
(Modificación, BOP nº 241, de data 18 de outubro de 2008).
pdf Ordenanza de ordenación e regulación do aparcamento (ORA).
(BOP nº 246, de data 26/10/06).
(Modificación, BOP nº 83, de data 11/04/08).
pdf Ordenanza reguladora do servizo municipal de retirada de vehículos das vías públicas e maila súa inmobilización.
(BOP nº 123, de data 30/05/08).

pdf Ordenanza municipal sobre protección do medio rural sobre ruídos ou vibracións e o exercicio de actividades sometidas a licenza. (BOP nº 146, de data 27/06/01).
(Modificación, BOP nº 83, de data 11/04/08).
(Modificación, BOP nº 162, de data 27/08/13).

pdf Ordenanza reguladora da tenza de animais domésticos.
(BOP nº 71, de data 28/03/09).
pdf Ordenanza reguladora da licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de compañía e das taxas pola prestación de tales servicios.
(BOP nº 188, de data 18/08/03).
pdf Ordenanza sobre prantacións e repoboacións forestais.
(BOP nº 186, de data 14/08/01).
(Modificación, BOP nº 160, de data 17/07/09).
pdf Ordenanza de residuos urbanos.
(BOP nº 92, de data 24/04/09).
pdf Ordenanza sobre conservación de edificacións e solares.
(BOP nº 300, de data 31/12/07).

pdf Ordenanza reguladora da venda ambulante.
(BOP nº 192, de data 23 de agosto de 2005).
(Modificación, BOP nº 199, de data 30 de agosto de 2006).
(Modificación, BOP nº 8, de data 12 de xaneiro de 2012).

pdf Regulamento da Escola Municipal de Música.
(BOP nº 228, de data 03/10/06).

pdf Regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal “Sorrisos” do concello de Ordes.
(BOP nº 7, de data 10/01/2013).

 pdf Regulamento de funcionamento do Centro Social.
(BOP nº 35, de data 12/02/07).

 pdf Regulamento de funcionamento da piscina climatizada “Iván Raña”.
(BOP nº 181, de data 08/08/06).
(Modificación, BOP nº 227, de data 28/11/2012).

 pdf Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potable e saneamento.
(BOP nº 168, de data 21/07/07).
 pdf Regulamento de organización e funcionamento do servizo banco municipal do tempo.
(BOP nº 71, de data 28/03/09).
pdf Regulamento da Unidade Psicosocial
(BOP nº 208, de data 23/09/09)
 pdf Ordenanza reguladora do Rexistro municipal de parellas de feito.
(BOP nº 93, de data 24/04/03).
 pdf Ordenanza reguladora do Rexistro municipal de asociacións.
(BOP nº 108, de data 12/05/01).

pdf Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial.
(BOP nº 4, de data 5 de xaneiro de 2012).

pdf Ordenanza reguladora das terrazas e doutras ocupación do dominio público municipal.
(BOP nº 67, de data 9 de abril de 2013).

pdf Regulamento de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal (CEM).
(BOP nº 16, de data 24 de xaneiro de 2014).

pdf Regulamento para o uso dos locais de ensaio municipais.
(BOP nº 8, de data 12 de xaneiro de 2012).

pdf Regulamento do servizo de tanatorio municipal.
(BOP nº 8, de data 12 de xaneiro de 2012).

pdf Regulamento municipal da praza de abastos.
(BOP nº 95, de data 20 de maio de 2011).


ORDENANZAS FISCAIS
ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
(texto consolidado a 1 de xaneiro de 2011)

Advertencia legal: A presente publicación do texto consolidado das ordenanzas fiscais reguladoras dos tributos municipais deste Concello vixentes no ano 2011 é a efectos meramente informativos. Os textos das ordenanzas que teñen validez legal son os publicados no Boletín Oficial da Provincia.
 • (BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
 • (BOP nº 8, de data 10 de xaneiro de 2008).
 • (Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008). 
 • (BOP nº 69, de data 15 de abril de 2010).
 • (Correción de erros, BOP nº 73, de data 21 de abril de 2010).
 • (Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construción, escombros, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas e taboados con finalidade lucrativa.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalacións en terreos de uso público local de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións de recreo, industrias nas rúas e ambulantes e rodaxe cinematográfico.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral.
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010)
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación da vía pública con postos para as feiras no Concello de Ordes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos e vaos permanentes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de calicatas ou gabias en terreos de uso público, así como as remocións de pavimentos ou beirarrúas na vía pública.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008, DERROGADA).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por estacionamento de vehículos en zona de aparcamento limitado (zona ORA).
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007). 

pdf Ordenanza Fiscal reguladora Da Taxa De Cemiterio Municipal.
(BOP nº 8, de data 10 de xaneiro de 2008).
(Modificación BOP nº 69, de data 15 de abril de 2010).

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servicio da piscina municipal ao aire libre de “O Muíño”.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización de piscina climatizada.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007). 

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixo.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de auga potable.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licencias de autotaxi e demais vehículos de aluguer.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por concesión de licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e o ordenamento urbano.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencia de primeira ocupación de vivendas.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenza pola tenencia de animais potencialmente perigosos, renovación, inscricións rexistrais e as súas modificacións e cancelacións.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida, retirada, custodia e inmobilización de vehículos na vía pública.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación dos servizos especiais motivados polo transporte.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de ensino na escola municipal de música.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades de ensino, culturais, de lecer e deportivas no Concello de Ordes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos na residencia da terceira idade de ordes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por visitas aos Museos municipais de Ordes.
(BOP nº 69, de data 15 de abril de 2010).
(Correción de erros, BOP nº 73, de data 21 de abril de 2010).

ORDENANZAS PREZOS PUBLICOS
ORDENANZAS REGULADORAS DOS PREZOS PÚBLICOS
(texto consolidado a 1 de agosto de 2.009)
Advertencia legal: A presente publicación do texto consolidado das ordenanzas reguladoras dos prezos públicos deste Concello vixentes no ano 2.009 é a efectos meramente informativos. Os textos das ordenanzas que teñen validez legal son os publicados no Boletín Oficial da Provincia.
 • (BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).