ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2015
Estado de Gastos
Capítulo
Denominación

Importe

I
Gastos de persoal
2.003.268,99
II
Gastos en bens correntes e servizos
3.851.126,76

III

Gastos financeiros
70.770,16
IV
Transferencias correntes
516.442,69
TOTAL CORRENTE

6.441.608,60

VI

Investimentos reais

1.142.501,87

VII

Transferencias de capital

0,00

VIII

Activos financeiros

0,00

IX

Pasivos financeiros

919.410,47

TOTAL CAPITAL

2.061.912,34

  TOTAL ORZAMENTO

8.503.520,94


Estado de Ingresos

Capítulo

Denominación

Importe

I

Impostos directos

2.896.828,73

II

Impostos indirectos

90.500,00

III

Taxas e outros ingresos

1.334.208,92

IV

Transferencias correntes

3.004.130,53

V

Ingresos patrimoniais

105.544,00

TOTAL CORRENTE

7.431.212,18

VI

Alleamento de investimentos reais

0,00

VII

Transferencias de capital

729.110,68

VIII

Activos financeiros

0,00

IX

Pasivos financeiros

343.198,08

TOTAL CAPITAL

1.072.308,76

TOTAL ORZAMENTO

8.503.520,94

Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 Seguinte > Final >>

Resultados 1 - 5 de 10