Ordenanzas Fiscais
ORDENANZAS FISCAIS
ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
(texto consolidado a 1 de xaneiro de 2011)

Advertencia legal: A presente publicación do texto consolidado das ordenanzas fiscais reguladoras dos tributos municipais deste Concello vixentes no ano 2011 é a efectos meramente informativos. Os textos das ordenanzas que teñen validez legal son os publicados no Boletín Oficial da Provincia.
  • (BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
  • (BOP nº 8, de data 10 de xaneiro de 2008).
  • (Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008). 
  • (BOP nº 69, de data 15 de abril de 2010).
  • (Correción de erros, BOP nº 73, de data 21 de abril de 2010).
  • (Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construción, escombros, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas e taboados con finalidade lucrativa.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalacións en terreos de uso público local de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións de recreo, industrias nas rúas e ambulantes e rodaxe cinematográfico.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral.
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010)
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación da vía pública con postos para as feiras no Concello de Ordes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos e vaos permanentes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de calicatas ou gabias en terreos de uso público, así como as remocións de pavimentos ou beirarrúas na vía pública.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008, DERROGADA).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por estacionamento de vehículos en zona de aparcamento limitado (zona ORA).
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007). 

pdf Ordenanza Fiscal reguladora Da Taxa De Cemiterio Municipal.
(BOP nº 8, de data 10 de xaneiro de 2008).
(Modificación BOP nº 69, de data 15 de abril de 2010).

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servicio da piscina municipal ao aire libre de “O Muíño”.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización de piscina climatizada.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007). 

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixo.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de auga potable.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
(Modificación BOP nº 244, de data 24 de decembro de 2010).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licencias de autotaxi e demais vehículos de aluguer.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por concesión de licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e o ordenamento urbano.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencia de primeira ocupación de vivendas.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenza pola tenencia de animais potencialmente perigosos, renovación, inscricións rexistrais e as súas modificacións e cancelacións.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida, retirada, custodia e inmobilización de vehículos na vía pública.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).

pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación dos servizos especiais motivados polo transporte.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de ensino na escola municipal de música.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades de ensino, culturais, de lecer e deportivas no Concello de Ordes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
(Modificación BOP nº 298, de data 29 de decembro de 2008).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos na residencia da terceira idade de ordes.
(BOP nº 293, de data 21 de decembro de 2007).
pdf Ordenanza fiscal reguladora da taxa por visitas aos Museos municipais de Ordes.
(BOP nº 69, de data 15 de abril de 2010).
(Correción de erros, BOP nº 73, de data 21 de abril de 2010).
 
< Anterior   Seguinte >