SERVIZO DE CONTROL DE AUGAS MUNICIPAIS. TOMA 31
BOLETÍN DE ANÁLISE
PETICIONARIO: CONCELLO DE ORDES
ENDEREZO: Avda. Alfonso Senra, 108. Ordes
Orixe: BILLA CONSUMIDOR
Lugar da toma: ORDES
Data da toma: 16/03/2008 Hora da toma: 13:00
Mostra tomada por: ESDE
Data da análise: 17/03/2008
METODO OPERATORIO: As técnicas empregadas para cada determinación son as recollidas na relación de Procedementos e Instruccións que forman parte do Sistema de Calidade de Espina e Delfín, S.L. UNE-EN ISO 9001
VALORES DE REFERENCIA: R.D. 140/2003, de 7 de febreiro

PARÁMETRO
TÉCNICA EMPREGADA
LÍMITE DETECCIÓN
RESULTADO
VALOR PARAMÉTRICO SEGUN:
R.D. 140/2003 SINAC*
Olor (índice dilución)
S. Methods 2150 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Sabor (índice dilución)
S. Methods 2160 B
1
0
3 a 25 ºC
-
Cor (mg/l Pt/Co)
UNE EN ISO 7887
1
10
15
30
Turbidez (U.N.F.)
S. Methods 2130 B
0,01
0,8
5
6
Conductividade (uS/cm a 20 ºC)
S. Methods 2510 B
0,01
106,9
2500
5000
pH
S. Methods 4500H+ E
0,01
9,03
6,5 - 9,5
4,5 - 10,5
Amonio (mg/l)
S. Methods 4500NH3
0,01
0
0,5
1
Bacterias Coliformes (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
100
E. Coli (u.f.c./100 ml)
UNE EN ISO 9308-1
1
0
0
0
Cloro libre residual (mg/l)
S. Methods 4500Cl G
0,1
0,3
1
5
Cobre (mg/l)
HACH 8026
0,01
0,1
2
2

LECTURA DE RESULTADOS: (en función dos parámetros analizados)

AUGA APTA PARA O CONSUMO

 
< Anterior   Seguinte >